Tajweed Explained
Tajweed Made Easy!

Blog Post

Luqmān-e-Hakīm

Read the original article in English.

This article is prepared in collaboration with Mahad al Hasanaat al Burhaniyah for Ashara Mubaraka – London, 1444.

Ashara Mubaraka 1444 H ni pehli tilawat ni shuruaat Al Syed al Ajal Shehzada Husain bhaisaheb Burhanuddin Saheb DM ye Surat-e-Luqman ni aanthmi aayat sharifah si farmaawi. Aapna peeche tazyeen ma hara makhmal par “Assalāmu ʿAlayka Yā Abā Abdillāh, Assalāmu ʿAlayka Yā Maulāyal Husayn” likhu huwu nazar aayu. Tilawat ne aap ye Hafs ni riwayat ma shuru farmawi aney te baad Warsh ma dobara tilawat farmawi. Termi (13th) aayat ma aap ye “bunayya” na kalema ne jam’an (tamam riwayat ma) tilawat farmaawi. Chawwudmi (14th) aayat par tilawat tamam thai. Aa tilawat ma aap ye maqām-e-Rāst aney Ḥijāz ma adaa farmaayu.

Analysing Verses 08 to 11

Hafs aamanu na kalema ma qasran ada kare chhe lekin Warsh nu ehma ikhtiyaar chhe, qasran, tawassutan aney ishbaa’an, ikhtiyaar mutabiq parhi sakai chhe. Shehzada Saheb DM ye tawassut ma ada farmaayu.

Warsh “alqā” na kalema ma taqleel kare chhe. Taqleel yaani “aa” na awaaz ne ek miqdaar-e-yaseer ma yaa taraf maa’il karwu. Temaj, “fil ardi” ma Warsh naqlul harakat kare chhe je na sabab “fil ardi” nu awaaz “fi-lard” em aawe chhe.

Analysing Verse 13

Shehzada Saheb DM ye Surat-e-Luqmaan ni 13mi aayat sharifa ma “bunayya” na kalema ma farsh ne adaa karta hua jam’an tilawat farmaawi. Jam’an tilawat karwu yaani je kalema ya jumla ma ikhtilaaf chhe, ehna dobara parhta rehwu hatta ke tamaam wujoohaat poora thai jai.

Pehli waar aap ye Warsh ni riyawat ma tilawat farmaawi jema aap ye “bunayya” na kalema ne “bunayyi” parhu.

Beeji nawbat ma aap ye Hafs ma tilawat farmaawi.

Teeji waar ma aap ye “bunayya” na kalema par faqat jazm parhu, yaani “bunai”. Aa misal Ibn Kathir ni qira’at ma chhe.

Analysing Verses 12 to 14

Aa aayato ma Warsh nu ek numaaya hukm nazar aawe chhe ke je madd-e-badal aney naqlul harakat nu ekkaj jumla ma waaqe thaawu chhe. Baarmi aayat na pehlaj jumla ma “walaqad aataina” ma aa dekhwa miley chhe. Ehma /aa/ na awaaz ma badal bhi chhe (jema qasr, tawassut aney ishbaa nu ikhtiyaar chhe) aney naql bhi chhe.

Farsh ni haisiyat si, aa aayat ma “an” na kalema ma kasr-e-aarzi dammah ma badlaai jai chhe. “An-ishkur” no kalemo “an-ushkur” em parhai chhe.

Tilawat Surat-e-Luqman ni 12mi aayat sharifa par tamaam thai.

History Lane

Saabiq maqala ma jem zikr thai, A’immat Fatimiyeen AS ni hazrat ma qur’an ni tilawat na karnaar quraa hamesha haazir rehta. Ye sagla ne Hazrat Sharifa na Qurra si olakhwa ma aawtu. Ibn al-Tuwayr likhe chhe ke Ashura na din Imam AS Qasr Mubarak ma majlis ma tashreef raakhta. Waha sagla Qurra aapni hazrat ma haazir rehta. Beesra mulk na mhota ohde-daaro masajid ma majliso ma sadarat karta. Ye majliso ma pehle Qur’an ni qira’at thaati aney te baad Imam Husain AS na marasiyah ni tilawat thaati.

[NEW] Ajwibat-uz-Zakireen

Jem saabiq waado kido hati, Tajweed Explained ni aa jadeed mubadarat chhe. Ehma Waaz Mubarak na darmyaan Zakireen Kiram je ajwebat aape chhe, ehne darj kida chhe.

Zikr

 1. (Fehwa) Aa saglu ilm kon ye batayu?

2. (Point) Istighfaar kidu toh najaat mili.

3. (Fehwa) Bachawo naadimeen mustaghfireen chhe.

4. (Point) Istighfaar ni araz kartaaj rahe chhe.

5. (Point) Ehno ghusso bhi rehmat chhe.

Jawāb

 1. “Tujhe waaqif kiya hai ibtidā sey…”

2. “Mawla aghisni, mawla aghisni…”

3. “Gar maara jisam ni aa khaalo ne utaaru toh…”

4. “Hui teri tadbeer jo aashiri…”

5. “Taqseer ni gar saza de murabbi…”

This article does not allow posting of comments. To connect, please follow our instagram channel @tajweedexplained or write to us at tajweedexplained@gmail.com.

Thank you.

4 Comments
 • Nafisa amani 6:27 am 31/07/2022 Reply

  It is soo much informative thank you for sharing this

 • M. Shabbir Maimoon 7:05 am 31/07/2022 Reply

  Extremely helpful and informative.

 • Zainab jamali 8:33 am 31/07/2022 Reply

  Aa istibsaar na madad si dur rahi ne pan ehm laagi aave che ke hamein moula ni waaz ni talaqqi kari saka … shukran…amazing efforts taken in such a short span of time after waaz immediately.

 • M. Taha Ujjainwala 8:54 am 01/08/2022 Reply

  Voice note are really helpful for better understanding of the concepts

Write a comment