Tajweed Explained
Tajweed Made Easy!

Blog Post

Al-Fath: Fatehyaabi

Read the original version on this article in English.

This article is prepared in collaboration with Mahad al Hasanaat al Burhaniyah for Ashara Mubaraka – London, 1444.

Aaj ni tilawat Al Syed al Ajal Shehzada Husain Bhaisaheb Burhanuddin Saheb DM ni saabiqan Sūrat-ul-Fatḥ ni tilawato ni yaad dilawnaari hati. Aap ye qira’at ne Sūrat-ul-Fath ni 27mi ayat sharifa si ek bhaari aney naa’im awaaz ma shuru farmaawi. Aa mukhtasar tilawat 27mi ayat (Laqad Sadaqallahu) si shuru thai aney Sūrat ni aakhri aayat par tamam thai. Tilawat bittamam shatibiyah na tareeq si hafs ʿan aasim ni riwayat ma hati. Shehzada Saheb DM ni tilawato ma hamesha em nazar aawe chhe ke je waqt aap hafs ni riwayat ma qira’at farmaawe chhe toh ye shatibiyah naj tareeq si hoi chhe.

Hafs ni riwayat ma Shatibiyah aney bija turuq ma faraq jaanchwane em dekhwu jowe ke tilawat karnaar madd-e-munfasil ne qasr si parhe chhe ya tawassut si. Agar tawassut si parhta hoi toh ghaaliban shatibiyah nu tareeq hoi chhe aney qasr si parhta hoi toh ghaaliban tayyibah na turuq ma si ehwo koi tareeq hoi chhe jema qasrul munfasil jaaiz chhe.

Aaj ni tilawat ma bhi Shehzada Saheb DM ye maqām-e-hijāz ma baaz jumlao ni tilawat farmaawi. Aa maqām aksar ehwa waqat ma kaam laage chhe jiware qaari ne ek sur na maqām si bija sur na maqām ma intiqāl karwu hoi. Maqām-e-Hijāz ni ek misaal yaha mukwa ma aawi chhe:

Aa khoobi si bharpoor tilawat Sūratul Fath ni aakhri aayat sharifa par tamam thai.

Misr na Qurra

Mustafa Ismail

Jem saabiq maqala ma zikr thai, Misr na mutawattineen ma si ghana barizeen qurra thaya chhe. Ek achha qaari ni nishaani em chhe ke ehne maqāmāt ma aney qira’aat ma pukhtagi haasil hoi. Qira’at ni pukhtagi ek qaari ne aa waat par qaadir banawe chhe ke ehni qiraat ma maqamaat na saath saath ehwo tanawwo laawe jena si sunnaraao mabhoor thai ne qur’an ni tilawat taraf iqbaal kare.

Ehwa ek Qaari nu naam Shaikh Mustafa Ismail chhe. Ek khedoot na farzand, Mustafa ni wiladat Misr na Tanta gaam ma thai. 12 waras ni umr ma qur’an hifz kidu aney ek mhota qaari – Mohamed Rif’at – na kehwa par ek mahad ma daakhelo lido. Potana aney aas paas na gaamo ma ehni shohrat zyada thawu shuru thai chuku hatu. Thora warso baad qahera jai ne izāʿah radio ma tilawat nu moqe haasil kido. Aa 1943 angrezi sanat ni waat chhe je waqt Misr ma Farouq badshah hata. Radio par Mustafa Ismail ni qira’at suni ne badshah ye ehno potana durbaar na rasmi qaari na taur par taqarrur kidu. 1944 ma izāʿah ye ehne Al Jami al Azhar na rasmi qaari ni haisiyat ma tayeen kidi.

Jamhuriyat aawa pachi Misr na jadeed president Raees Anwar Sadat ye Mustafa Ismail par nazar raakhi. 1977 ma ehne Bait al Maqdis saathey lai ne gaya.

Mustafa Ismail no maqāmāt par ghano tahakkum hato. Ehna usloob ma taqleed noti. Ehna zumalaa aney fann-e-moosiqi na mahireen ehni ghani qadar karta.

London aney Paris ni misal ghana bilaado ma Mustafa Ismail ye qiraat kidi chhe. 1978 ma wafaat thaya chhe.

Ehni tilawat ni ek mukhtasar tasjeel yaha pesh karwa ma aawi chhe:

Ajwibat-uz-Zakireen

  1. Al Dai al Ajal Syedna Mohammed Burhanuddin RA ye mumineen ne sakhawat wastey tayyaar kida, ye zikr:

2. Amirul Mumineen SA ni sakhawat jeno iqraar Muawiyah LA bhi kare chhe:

3. Iqbāl aney Idbār muta’alliq Al Dai al Ajal Syedna Taher Saifuddin RA nu bayan:

4. Al Dai al Ajal Syedna Taher Saifuddin RA nu bayan ke logo ne kai kehwa qabal ghanu sochi ne bolwu jowe, ye zikr:

5. Yej siyaaq ma (je kalaam ni tilawat thai ehna matla yaha likhwa ma aaya chhe):

6. Paris ma mumineen waaz mubarak ni talaqqi kare chhe, ye zikr:

شکر جتنا کریں کم ہیں – مولیٰ مولیٰ صدا دینگے

7. Jitna mumineen aawi gaya chhe, sagla ne samawi lewani zikr:

The author of this article can be contacted on instagram at @tajweedexplained or on email at tajweedexplained@gmail.com.

Thank you for reading.

1 Comment
Write a comment